Atelierbild

China 2013: Peking, Luoyang, Xian

China 2019: Shanghai, Tongli, Suzhou,
Hangzhou, Huangshan, Jingdezehn